قالب باراما
041-33227000 contact@barama-tc.ir

یدار اقای زاهد محمودی فرماندار جلفا
دکتر احمدی معاون فرماندار جلفا
وشهردار جلفا و دکتر محمدزاده و مهندس رجبی از مجتمع تجاری باراما