قالب باراما
041-33227000 contact@barama-tc.ir

بررسی روند پیشرفت پروژه بارامـــا توسط مسئولین در مورخ ۹۵/۰۴/۰۴

بررسی جنبه های پروژه باراما توسط مدیران و مالکین آجیلی تواضع و انعقاد قرارداد فی ما بین در محل پروژه

بازدید جناب آقای آبدار مدیر کل میراث فرهنگی استان، آقای محمدزاده فرماندار محترم اسکو و آقای قوسی شهردار اسکو از پروژه بارامــــا در مورخ ۹۵/۰۴/۰۴

بازدید آقایان حاج مظفر تواضع و حاج حمید پاک نژاد مدیران و مالکین محترم آجیلی تواضع از پروژه تجاری تفریحی بارامـــا